آقای دکتر سیدیوسف عرفانی فرد

Dr. Seyed Yosef Erfani Fard

دانشیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185600)

17
35
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی