آقای دکتر محمود حاجی رحیمی

Dr. Mahmood Haji Rahimi

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (470784)

28
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی