آقای دکتر رسول محمدرضایی

Dr. rassul mohammadrezaei

دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184575)

16
15
5

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی