آقای دکتر جعفر حقیقت

Dr. Jafar Haghighat

استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183467)

4
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی