آقای دکتر اسماعیل پیش بهار

Dr. Esmaeil PISHBAHAR

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (470785)

58
89
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی