پایش علمی در شهر تبریز

209کنفرانس57ژورنال
67,141سند علمی
32مرکز علمی
46نشست1,429پژوهشگر
شهرداری تبریز

شهرداری تبریز در رتبه 10 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 184 مقاله برای شهرداری تبریز منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری تبریز در تهیه و انتشار 273 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر تبریز
مراکز علمی شهر تبریز
نشست های شهر تبریز