پایش علمی در شهر تبریز

193کنفرانس60ژورنال
54,615سند علمی
32مرکز علمی
31نشست1,263پژوهشگر
شهرداری تبریز

شهرداری تبریز در رتبه 10 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 159 مقاله برای شهرداری تبریز منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری تبریز در تهیه و انتشار 232 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر تبریز
مراکز علمی شهر تبریز
نشست های شهر تبریز