ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علی حسین زاده دلیر

Ali Hoseinzadehdalir

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات علی حسین زاده دلیر در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تحویل آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GISاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی موضعی در آبشکنهای کوتاههفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
3دریافت فایل PDF مقالهارزش گذاری آب در آبیاریدومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
4دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مشارکتی منابع آبدومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوهای پیچانرود، مستقیم و شریانی رودخانه ها با استفاده از فاجعه بازگشتسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
6دریافت فایل PDF مقالهتوسعه زمانی آبشستگی در آبشکن های کوتاهسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
7دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زهکشی سطحی و سطوح کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در اراضی شالیزاریدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهعملکرد طوقهای مربعی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پلچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جریان و بررسی کاویتاسیون در شوت سرریز سد گرمی چای با کاربرد مدل HEC-RASسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
10دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی و مدیریت منابع آب در ایرانسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
11دریافت فایل PDF مقالهواسنجی روش های تجربی در برآورد رابطه دبی-اشل با توجه به فرم بستر(مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری عبدالخان)پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران1389
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شیب معکوس بر پارامترهای پرش هیدرولیکی در مقطع واگراهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر موج های سینوسی در بستر شوت ها بر روی افت انرژیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر شکل طوق در کاهش آبشستگی پایه های پلهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
15دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مقایسه دبی در سرریزهای لبه تیز ترکیبی با استفاده از فرمولهای تئوریک و شبکه عصبی مصنوعینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر عرض سرریز مرکب لبه پهن درخصوصیات جریاننهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی واگرا در مقاطع مستطیلینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شیب معکوس تبدیلهای واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهکنترل آبشستگی در اطراف پایه های مستطیلی با کاربرد صفحات مستغرق و طوقنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی پدیده ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار FLUENTنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر موقعیت قرار گیری آبپایه درکاهش عمق آبشستگی در پایه های استوانه اینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طوق ذوزنقه ای شکل برروند آبشستگی آبشکن های بالدارنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قرار گیری آبپایه در کاهش حداکثر عمق آبشستگی در زیرلوله های مستغرق تحت جریان یک سویهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای ذوزنقه ای درکانال مستقیماولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
25دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی خصوصیات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش با مقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از مدل ANNsسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های اندازه گیری جریان آب مطالعه موردی دریچه های کشویی کانال M2R/D1L شبکه آبیاری و زهکشی مغانکارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی1385
27دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تغییرات تراز سطح آ ب دریاچه ارومیه با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهم پیوسته منابع آبچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مشخصات جریان بر آبشستگی پایین دست سازه پرتاب کننده جامی مستغرقششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای ذوزنقه ای با تغییرات مشخصه های هندسی سرریزششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
31دریافت فایل PDF مقالهاثر زبری لوله بر روی آبشستگی زیر لوله های مستغرق تحت جریان یک سویه و بررسی کنترل آبشستگیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبپایه بر طول پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با شیب معکوساولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
33دریافت فایل PDF مقالههیدرولیک جریان روی سد با مقطع طولی ذوزنقهاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
34دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ابعاد آبشستگی در پایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق ساده و دندانه داراولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانه داراولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
36دریافت فایل PDF مقالهعملکرد ضخامت طوق در آبشستگی پایه پل طوقداردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
37دریافت فایل PDF مقالهارائه تعریفی برای زمان تعادل عمق آبشستگی اطراف پایه پلدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سازه پرتاب کننده جامی غلتکی مستغرق تحت تاثیر زاویه جام 45 درجهدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالهتخمین حداکثر عمق و طول آبشستگی در سنگچین های شیبدار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ارتفاع و شکل آبپایه پیوسته در حوضچه آرامش افقی بر خصوصیات پرش هیدرولیکیدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تأثیرعمک پایاب و زاویه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگی در پاییندست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانهدارنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان برروی سرریز جریان مرکب لبه پهن مستطیلینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
43دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ماکزیمم عمق آبشستگی و برآورد درصد تغییرات آن درپایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق ساده نسبت به دندانه دارنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شیب وجه بالا دست سرریزبامقطع طولی ذوزنقه برضریب دبی ونمودار دبی - اشلیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهتوسعهی زمانی آبشستگی در اطراف پایههای مستطیلی همراه با طوقیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه طوق بر روند آبشستگی آبشکن های نیمدایرهاییازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر پرده آببند برروی نشت از پیهای مطبق در سدهایازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکییازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انحنای پیشانی سرریز تا مقطع طولی ذوزنقه بر ضریب دبی و موقعیت مقطع کنترلیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
50دریافت فایل PDF مقالهعملکرد سیستم استنتاج فازی- عصبی در پیص بینی طول غلتاب پرش هیدرولیکی در بسترهای زبریازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپارامترهای مختلف درافزایش حجم مخروط رسوب شویی دررسوب شویی تحت فشارنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
52دریافت فایل PDF مقالهاندرکنش بستررسوبی غیرچسبنده و جت مستغرق افقی تحت تاثیر ارتفاع پایابنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گردی و تیزی دماغه پایه پل و طوق درکاهش آبشستگی پایه های چهارگوشنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
54دریافت فایل PDF مقالهتوسعه ی زمانی آبشستگی درپایه ی پل مستطیلی به همراه طوق با هندسه های مختلفنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی آبشستگی دراطراف آبشکن های نیمدایره اینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکاف درتوسعه زمانی آبشستگی دراطراف آبشکن هانهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد سامانههای هوشمنددرتعیین میزان تخلیه رسوب درشرایط رسوب شویی تحت فشارنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
58دریافت فایل PDF مقالهمبانی طراحی و بهینه سازی حوضچه آرامش تیپ 3مطالعه موردی: بند انحرافی باغ وزیر صوفیانهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی طول زهکش افقی در پنجه سد بر نیروی زیرفشار و گرادیان هیدرولیکی خروجی در زیر سد خاکی ناهمگن توسط شبیه سازی عددیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
60دریافت فایل PDF مقالهتغییرات پروفیل سرعت و ابعاد ناحیه جداشدگی جریان باتغییر شیب وجه بالادست در سرریزبا مقطع طولی ذوزنقههفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی آبشستگی بستر در پایین دست سرریز لبه پهن با شیب دوگانههفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
62دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل پایه پل و آبشکن بر روی عمق آبشستگیاولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
63دریافت فایل PDF مقالهتوسعهی زمانی آبشستگی اطراف پایههای پل مستطیلی همراه با صفحات مستغرقنهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1391
64دریافت فایل PDF مقالهکنترل آبشستگی در زیر لوله های مستغرق تحت جریان یک سویه با استفاده ازآبپایهنهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1391
65دریافت فایل PDF مقالهاثر شیب پایین دست سرریز لبه پهن دوشیبه بر حداکثر ابعاد آبشستگی در پایین دست کف بندپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی دیواره آب بند بر نیروی زیرفشار و گرادیان هیدرولیکی خروجی در زیر سد خاکی توسط شبیه سازی عددیپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیزی ابتدای پایه پل بر جدایش جریان و گسترش تنش برشی اطراف آن با استفاده از نرم افزار فلوئنتکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر متقابل پایههای پل و آبشکن بر روی عمق و ابعادحفره آبشستگی در آبشکنکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی آبشستگی آبشکن همراه با پایه های پل بر روی عمق و ابعاد حفره آبشستگیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
70دریافت فایل PDF مقالهپروفیل سطح آب و ضریب تخلیه سرریز جانبی در حالت وجود پرش هیدرولیکیسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
71دریافت فایل PDF مقالهبهره وری آب در سازه های هیدرولیکی مطالعه موردی:آبگیرجانبی 55 درجههمایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه 1393
72دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر موج های فشاری در پدیده ضربه قوچ توسط برنامه نویسی Matlabدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
73دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قرارگیری سازه های تشدید کننده رسوب شویی در جلوی تخلیه کننده تحتانی مخازن بر راندمان رسوب شویی تحت فشاردوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زبری بر توزیع سرعت در کانال های روباز با الگوی منظمسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
75دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد حوضچه رسوب گیر ایستگاه پمپاژ گلفرجسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی موقعیت دهانه آبگیری از رودخانه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ گردیان)سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
77دریافت فایل PDF مقالهمدل عددی بدون شبکه نشت در بدنه سد خاکی با استفاده از توابع مولتی کوادریک و کوادریک معکوسسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
78دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فرود تاج سرریز لبه پهن دوشیبه بر ابعاد آبشستگی در پایین دست آنسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
79دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تأثیر پارامتر طول در کنترل عمق و ابعاد حفره آبشستگی پایه های ایرفویلسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
80دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرپوش مخروطی و موقعیت قرار گیری آن روی کاهش عمق استغراق بحرانی روی آبگیرهای لولهای قائمسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد شکاف ایجاد شده در زیر سازه نیم استوانه جاگذاری شده بر راندمان رسوب شویی تحت فشارسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
82دریافت فایل PDF مقالهکنترل آبشستگی موضوعی پایه پل با سنگچین و فیلتر تحتانی در گروه پایه های استوانه ای کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394
83دریافت فایل PDF مقالهکنترل آبشستگی موضعی در پایین دست پرش هیدرولیکی در شیب افقی به وسیله صفحات مدفونکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
84دریافت فایل PDF مقالهتخمین پروفیل سرعت جریان در کانال های باز با بستر صاف با استفاده ازسیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و برنامه ریزی ژنتیکدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
85دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظ نمک عبوری از روی بستربا زبری مصنوعیکنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار جریان غلیظ نمکی برروی بسترهای زبرکنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
87دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر توزیع جریان بر روی نوسانات سطح آب در محل تقاطع چهار شاخهششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
88دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیرارتفاع سرریزw برتوپوگرافی بستر درقوس ملایمپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر بر ابعاد ناحیه جداشدگی کانال خروجی در یک تقاطع راست گوشهپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
90دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی اثرات مقیاس و شکل پایه پل مربعی بر الگوی جریان اطراف پایه با استفاده از نرم افزار فلوینتکنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان1395
91دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی تاثیر فعالیت گرداب ها و اثرات مقیاس بر الگوی جریان در اطراف پایه با استفاده از نرم افزار فلوینتاولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
92دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تنش برشی و سرعت جریان در کانال مرکبدومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طوق نیم دایره با دنباله مستطیلی در کاهش آبشستگی پایه های استوانه ایدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر عرض شکاف ایجاد شده در آبشکن با دیواره عمودی بر کاهش آبشستگی در مسیر مستقیمدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
95دریافت فایل PDF مقالهتخمین پروفیل سرعت جریان در کانال های باز با بستر صاف با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و برنامه ریزی ژنتیکدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
96دریافت فایل PDF مقالهاثر زبری بر نوسانات فشار پرش هیدرولیکیچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروفیل سرعت پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با اجزای زبر مصنوعی بر روی شیب معکوسشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
98دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سه بعدی رسوبزدایی تحت فشار مخزن سد سفید رود با استفاده از مدل MIKE 3 در تراز های مختلف سطح آبشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
99دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکل و درصد نفوذپذیری دماغه آبشکن های صلب در عمق آب شستگیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
100دریافت فایل PDF مقالهاثر زبری بر نوسانات فشار پرش هیدرولیکیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب دبی در سازه سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای در سه وضعیت قرارگیری دندانه هاهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طول صفحات مستغرق بر ابعاد حفره آبشستگی در قوس کانالسومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1397
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کارگذاری سرریز U شکل بر ابعاد آبشستگی بستر در کانال سینوسیهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی در حوضچه با واگرایی تدریجیهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
105دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم سیلاب رودخانه قوتورسوییسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
106دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه ضریب دبی درمدل های مختلف سرریزهای کنگره ای پله ایچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر دیواره های آب بند در کاهش نیروی بالابرنده و گرادیان هیدرولیکی خروجی در سدهای وزنیاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398

مقالات علی حسین زاده دلیر در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 73 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علی حسین زاده دلیر

تماس با علی حسین زاده دلیر


به اشتراک گذاری صفحه علی حسین زاده دلیر

پشتیبانی