پایش علمی در استان آذربایجان شرقی

289کنفرانس88ژورنال
78,223سند علمی
77مرکز علمی
43نشست1,785پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان آذربایجان شرقی
روشی برای کشف گره های خودخواه در شبکه های موردی سیاربررسی و ارایه راهکار انرژی مصرفی موتورهای خودروهای هیبریدیطراحی و شبیه سازی مبدل DC-DC افزاینده چند-ورودی چند-خروجی بدونترانسفورماتورطراحی مبدل فوق افزاینده DC-DC تشکیل شده از دو طبقه افزاینده، سلف تزویج و سلولافزاینده ولتاژبررسی چالش های بهره برداری از انرژی های تجد ید پذیر (مطالعه موردی ایران)بررسی تاثیر نوع هسته بر پاسخ ورق ساندوی چی به بارگذاری ضربه سرعت پایین بر مبنایتئوری چندلایهارائه یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر منطق فازی برای اینترنت بین خودروییتاثیر فناوری های دیجیتال بر تقاضای بیمه های اختیاری در سازمان تامین اجتماعیارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم دیم از لحاظ برخی صفات زراعیبررسی تاثیر مولفه های اجتماعی - فرهنگی و اعتقاد ی - معنوی بر سیماشناسی بافت سکونتگاه های روستایی (موردمطالعه: روستاهای بخش کجور شهرستان نوشهر)اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری والدین بر بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودکان بیش فعال ۱۳ تا ۷ سال در شهر سرابمکان گزینی احداث کاربری های درمانی و آموزشی با تاکید بر نظر شهروندان در راستای بازآفرینی شهری (پژوهش موردی: محله عیدگاه شهر سبزوار)بررسی جایگاه فضاهای سبز شهری در ارتقای کیفیت زندگی: مطالعه مروری همه جانبه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ تاثیر ویژگی های تبلیغات رسانه های اجتماعی بر تمایل به خریدتاثیر هوش هیجانی بر عملکرد نمایندگان بیمه با میانجی گری شهرت برند و تعدیل گری جنسیترویکرد طراحی پارامتریک برای ایجاد مقرنس جدید با استفاده از نرم افزار گراس هاپر
کنفرانس های استان آذربایجان شرقی
شهرداری های استان آذربایجان شرقی
مراکز علمی استان آذربایجان شرقی
نشست های استان آذربایجان شرقی