آقای دکتر امیرحسین ناظمی

Dr. Amir Hosein Nazemi

استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (399838)

101
74
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی