ارزیابی تحلیل فیلیپ درشبیه سازی پروفیل رطوبتی خاک تحت آبیاری قطره ای در یک خاک لوم شنی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 522

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_081

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

شناخت چگونگی توسعه پیاز رطوبتی می تواند کمک موثری در طراحی آرایش بهینه قطره چکان ها و مشخصات آبدهی آنها بنماید در این تحقیق مختصات جبهه رطوبتی حاصل از آبیاری قطره ای سطحی در خاک لوم شنی 2با دو دبی و لیتر در 4ساعت به روش ترانشه زنی اندازه گیری و با مقادیر بدست آمده از روش تحلیلی فیلیپ مقایسه شدند. جذر میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین در کلیه حالت های بکار رفته به ترتیب 755/12 میلی متر و 874 ./می باشند، که گویای هم خوانی و تطابق بسیار بالای داده های محاسباتی از روش تحلیلی فیلیپ با داده های مشاهداتی مختصات جبهه رطوبتی می باشد. در بررسی رابطه بین مقادیر فاصله شعاعی مختصات جبهه رطوبتی اندازه گیری شده و پیش بینی شده با کاربرد روش فیلیپ در خاک لوم شنی شیب خط مزبور نزدیک واحد (95 (./برآورد گردید. با توجه به نتایج حاصله، روش فیلیپ برای هر دو دبی 2 و 4لیتر در ساعت در خاک لوم شنی جهت برآورد مختصات جبهه رطوبتی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای سطحی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

تحلیل فیلیپ- مختصات جبهه رطوبتی- آبیاری قطره ای – ترانشه زنی

نویسندگان

احد مولوی

استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

امیرحسین ناظمی

استاد گروه مهندسی آب ، دانشگاه تبریز