آقای رضا قربانی

Reza Ghorbani

ر ییس بازرسی خوردگی و حفاظت کاتد کی، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

Researcher ID: (176951)

81
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی