آقای فرزاد حسین پناهی

Farzad Hosein Panaho

استادیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179409)

32
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی