آقای دکتر عباس حسنی

Dr. Abbas Hassani

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306808)

80
36
1
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی