آقای دکتر حامد دولتی بانه

Dr. Hamed Dolati Baneh

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (480101)

41
37
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی