آقای دکتر مجتبی نوری

Dr. mojtaba noury

مدیرکل دفتر تحقیق، توسعه و فناوری اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (304510)

35
3
29
33

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت منابع آب ایران
 • عضوپیوسته انجمن آبیاری و زهکشی ایران
 • مدیر بخش جوان عضو اصلی کمیته منطقه اي آبیاري و زهکشی کرمان
 • عضو پیوسته انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
 • عضو پیوسته انجمن هیدرولیک ایران
 • عضو فعال انجمن علمی دانشجویان آبیاري دانشگاه ارومیه
 • عضویت American Society of Civil Engineering (ASCE)
 • همکارعلمی پژوهشکده آب جهاد دانشگاهی کرمان
 • عضو نظام مهندسی کشاورزي
 • عضو فعال پژوهشکده آب جهاد دانشگاهی کرمان
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو
 • عضو کارگروه طرح هاي پیشران معاونت علمی و فناوري و اقتصاد دانش بنیان
 • دبیر کارگروه علوم و فناوري هاي نوین ستاد معاونت علمی و فناوري و اقتصاد دانش بنیان
 • دبیر کمیته امنیت سایبري شرکت مدیریت منابع آب ایران
 • دبیر کمیته توسعه الکترونیک دولت وهوش مندسازي اداري شرکت مدیریت منابع آب ایران
 • عضویت کارگروه راهبري پروژه کنتور
 • عضو کارگروه ترویج، فرهنگسازي و توسعه فناوري به مدت
 • همکاري کمیته علمی پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
 • همکاری امنیت سایبري شرکت مدیریت منابع آب ایران
 • همکاري کمیته علمی پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
 • عضو شوراي هماهنگی کارگروه تخصصی آب البرز
 • مدیر بخش جوان کمیته منطقه اي آبیاري و زهکشی کرمان
 • همکار علمی پژوهشکده آب جهاد دانشگاهی کرمان
 • مدیر مسئول نشریه آبان نشـریه بخـش جـوان کمیتـه منطقـه اي کرمـان)
 • عضو فعال کمیته ملی آبیاري و زهکشی و نماینده دانشجویی
 • اعضاي مشاور تاسیس انجمن علمی مهندسی دانشجویان آبیاري
 • دبیر کمیته توسعه الکترونیک دولت وهوشمندسازي اداري شرکت مدیریت منابع آب ایران.
 • عضو کارگروه راهبري پروژه کنتور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی