آقای دکتر محمدباقر رهنما

Dr. MohammadBagher Rahnama

دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (433057)

106
11
2
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی