بررسی روند تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت راور

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 615

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_052

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

از آن جا که خصوصیات آبهای زیر زمینی در مقیاس زمانی و مکانی را نمیتوان ثابت فرض نمود، بنابراین این پژوهش به منظور بررسی تغییرات تراز سطح آب های زیرزمینی دشت راور واقع در استان کرمان در بازهی زمانی (94-1381 (انجام شد. دراین راستا ابتدا منابع آماری مربوط به تراز سطح ایستابی 14حلقه چاه پیزومتری موجود در دشت راور تهیه و از روش رگرسیون گیری خطی مورد صحتسنجی و بازسازی قرار گرفت، سپس جهت بررسی روند تغییرات سطح آب زیر زمینی دشت، هیدروگراف تراز سطح آب نسبت به زمان برای هرکدام از چاهها رسم گردید. نتایج نشان داد که برداشت بی رویه و عد م تغذیه مناسب در این بازه زمانی باعث افت تراز سطح ایستابی در این دشت شده است به طوری میانگین افت آب در این بازه زمانی حدود 7 متر بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده بهترین راه جهت جلوگیری از افت شدید سطح ایستابی استفاده قانونمند و جلوگیری از برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی میباشد.

نویسندگان

سجاد مدبرعزیزی

دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

میلاد عبدل پور

دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی اب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدباقر رهنما

دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان