تخمین برخی پارامترهای کیفی موجود در آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GS+ و روش کریجینگ (مطالعه موردی دشت زرند)

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,831

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICWC01_217

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1387

چکیده مقاله:

این پژوهش، با استفاده از علم زمین آمار به بررسی تغییرات مکانی هشت پارامتر هدایت الکتریکی،کلر، کلسیم، منیزیم، سدیم، سولفات، T.D.S و SARموجود در آب زیرزمینی دشت زرند، که اطلاعات مربوطه از تجزیه و تحلیل 53 پیزومتر در دشت زرند،از پاییز 73 تا تابستان 85 به دست آمدهاند، میپردازد. در رابطه با چگونگی تغییرات مکانی، هشت پارامتر ذکر شده فاقد روند تشخیص داده شدهاند و در مورد آنها مدل سیمواریوگرام مناسب برای هر پارامتر تشخیص داده شده است. از نکات قابل ذکر دیگر در رابطه با تغییرات مکانی این پارامترهای کیفی، همسانگرد بودن میدان تغییرات میباشد. در انتها، با توجه به مدل انتخابی پارامترهای کنترلی مربوطه کالیبره گردیده و نقشههای کاربردی همتراز پارامترها، به همراه نقشههای خطای مربوطه، با استفاده از کریجینگ در محدوده مطالعاتی تهیه شدهاند. این نقشهها و تخمینها میتوانند کمک شایانی به بهرهبرداران از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی در زمینههای تخمین مقادیر پارامترهای کیفی (به همراه خطای مربوطه) در نقاط معلوم و نیز نقاط نامعلوم و نیز نقاط جدید نمونهبرداری به منظور طراحی یک شبکه نمونهبرداری با کمترین خطای ممکن بنماید. این بررسیها نشان دادند که بیشترین مقدار هدایت الکتریکی کمی بیش از 11300میکروموس بر سانتیمتر و با خطای برآورد کمتر از170میکرو موس بر سانتیمتر میباشد. همچنین، کمترین مقدار هدایت الکتریکی به میزان کمتر از1100میکروموس بر سانتیمتر با خطای کمتر از160 میکروموس بر سانتیمتر است.