آقای دکتر رسول میرعباسی نجف آبادی

Dr. Rasol Mirabbasi najafabadi

دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (41525)

73
78

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی