ارزیابی و پیش بینی خشکسالی های آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI و مدل های زنجیره مارکف مرتبه اول تا سوم (مطالعه موردی: دشت بروجن)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 479

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSC-26-2_006

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: مدیریت منابع آب بخصوص آب های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از موارد مهم در مدیریت بهینه منابع آب پیش بینی شرایط خشکسالی می باشد. آب های زیرزمینی بعنوان منبع اصلی تامین آب مصرفی در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب در دشت بروجن محسوب می شود. از این رو، بررسی وضعیت خشکسالی منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار این منابع بسیار حائز اهمیت است. تاکنون روش های مختلفی توسط محققان برای پیش بینی انواع مختلف خشکسالی ها توسعه داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این روش ها پیش بینی وضعیت رطوبتی با زنجیره مارکف می باشد. در اغلب مطالعات پیشین در زمینه پیش بینی خشکسالی ها، از زنجیره مارکف مرتبه اول و دوم استفاده شده است. در پژوهش حاضر، خشکسالی های آب زیرزمینی در دشت بروجن در طی سال های 1364 تا 1394 مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط رطوبتی این دشت با استفاده از زنجیره مارکف مرتبه سوم پیش بینی شد. مواد و روش ها: به منظور ارزیابی خشکسالی های آب زیرزمینی دشت بروجن مقادیر شاخص GRI در مقیاس های زمانی 1، 3، 6 و 12 ماهه محاسبه شد. بدین منظور، از آمار تراز آب زیرزمینی 13 چاه مشاهده ای در دشت بروجن در دوره 31 ساله (94-1364) استفاده شد. برای پیش بینی مقادیر شاخص GRI در ماه های آتی در دشت بروجن از روش زنجیره مارکف با مرتبه های اول، دوم و سوم استفاده گردید و عملکرد این مدل با روش جدول توافقی مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از تهیه جدول توافقی برای زنجیره مارکف مرتبه اول، دوم و سوم، مقادیر آماره های CSI، POD و FAR محاسبه شد. مقدار CSI برای دشت بروجن در مقیاس های زمانی یک، سه و شش و دوازده ماهه برای مدل مارکف مرتبه اول بترتیب برابر برابر 58/0، 50/0، 1 و 1، برای مدل مارکف مرتبه دوم در مقیاس های زمانی یک، سه و شش ماهه بترتیب برابر 45/0، 33/0 و 1 و برای مارکف مرتبه سوم در مقیاس های زمانی یک، سه و شش ماهه به ترتیب برابر 40/0، 38/0 و 1 بدست آمد که نشانگر مهارت متوسط روش پیشنهادی در مقیاس یک و سه ماهه پیش بینی شرایط رطوبتی و مهارت خوب آن در مقیاس شش ماهه پیش بینی شرایط رطوبتی بود. همچنین نقشه های پهنه بندی شاخص GRI در این دشت با انتخاب مناسب ترین روش درونیابی، ترسیم گردید. یافته ها: نقشه پهنه بندی شاخص GRI در دشت بروجن نشان می دهد قسمت های میانی دشت اغلب با خشکسالی شدید مواجه شده است. مقایسه عملکرد مرتبه های مختلف زنجیره مارکف در پیش بینی شرایط رطوبتی دشت بروجن بر اساس آماره های CSI، POD و FAR نشان داد که روش زنجیره مارکف مرتبه اول از دقت بیشتری در پیش بینی مقادیر شاخص GRI در تمام مقیاس های زمانی برخوردار بوده است، لذا از آن می توان برای پیش بینی خشکسالی آب زیرزمینی دشت بروجن استفاده کرد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی شاخص GRI در دشت بروجن نشان داد که در دوره زمانی مورد بررسی، دوره خشکسالی آب زیرزمینی در سال 1387 شروع شده است. به طور کلی خشکسالی های شدیدی که در سال های اخیر به دلیل کاهش نزولات جوی رخ داده است، به همراه اضافه برداشت از چاه های موجود در دشت، منطقه را با بحران شدید کاهش سطح آب زیرزمینی مواجه کرده که کاهش کیفیت آب و فرونشست زمین را در پی دارد.

نویسندگان

رسول میرعباسی نجف آبادی

دانشیار گروه مهندسی آب/دانشگاه شهرکرد معاون پژوهشی مرکز تحقیقات منابع آب

حسین صمدی بروجنی

دانشیار دانشگاه شهرکرد

احمدرضا قاسمی دستگردی

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ahmad-Akhoormeh, M., Nouhegara ...
 • Soleimani Motlagh, M., and VataiSemirimi, M. 2015. Investigation of ...
 • Groundwater Drought by Using SWI and ...
 • GRI Indices in Marvdasht Kharameh Fars ...
 • province Aquifer. The Iranian Society ...
 • of Irrigation and Water Engineering. ...
 • : 118-105. (In Persian) ...
 • Arritt, R.W., and Frank, W.M. 1985. ...
 • Experiments in probability of ...
 • precipitation amount forecasting using ...
 • model output statistics. Monthly Weather ...
 • Review. 113: 1837-1851. ...
 • Baziyarpoor, H., and Nadi, M. 2017. ...
 • Probabilistic analysis of drought severity ...
 • classes by using Markov chain model ...
 • in different climates of Iran. The ...
 • Second National Iranian Conference ...
 • on Hydrology. 20 July. Shahrekord ...
 • University. Shahrekord. (In Persian) ...
 • Bettge, A.G., Baumhefne, D.P., and ...
 • Chervin, R.M. 1981. On the verification ...
 • of seasonal climate forecasts. Bulletin ...
 • of the American Meteorological Society. ...
 • Das, S., Choudhury, R.M., Gandhi, S., ...
 • and Josh, V. 2016. Application of earth ...
 • observation data and Standardized ...
 • Precipitation Index based approach for ...
 • meteorological drought monitoring, ...
 • assessment and prediction over Kutch, ...
 • Gujarat, India. Inter. J. Environ. Geoinf. ...
 • Doswell, C.A., III and Flueck, J.A. 1989. ...
 • Forecasting and verifying in a field ...
 • research project: DOPLIGHT 87. ...
 • Weather and Forecasting. 4: 97-109. ...
 • Donaldson, R., Dyer, R., and Krauss, M. ...
 • 5. An objective evaluator of ...
 • techniques for predicting severe weather ...
 • events. Preprints, Ninth Conf. on Severe ...
 • Local Storms. American Meteorological ...
 • Society, Norman. OK. Pp: 321-326. ...
 • Gabriel, K.R., and Neumann, J. 1962. A ...
 • Markov chain model for daily rain fall ...
 • occurrence at Tel Aviv. Quar. J. ...
 • Meteorol. Soc. 88: 90-95. ...
 • Gandin, L.S., and Murphy, A.H. 1992. ...
 • Equitable skill scores for categorical ...
 • forecasts. Mon. Wea. Rev. 120: 361-370. ...
 • Kostopoulou, E., Bianrakopoulos, C., ...
 • Krapsiti, D., and Karali, A. 2017. ...
 • Temporal and Spatial Trends of the ...
 • Standardized Precipitation Index (SPI) ...
 • in Greece Using Observations and ...
 • Output from Regional Climate Models. ...
 • Perspectives on Atmospheric Sciences. ...
 • Springer International Publishing. ...
 • MacDonald, A., Calow, M.R.C., ...
 • MacDonald, D.M.J., Darling, W.G., and ...
 • Dochartaigh, Ó. 2009. What impact ...
 • will climate change have on rural ...
 • water supplies in Africa. Hydrol. Sci. J. ...
 • McCoy, M.C. 1986. Severe-stormforecast results from the PROFS 1983 ...
 • forecast experiment. Bulletin of the ...
 • American Meteorological Society. ...
 • Mendicino, G.A., and Senatore, P. 2008. ...
 • A Groundwater Resource Index (GRI) ...
 • for drought monitoring and forecasting ...
 • in a Mediterranean climate. Hydrol. J. ...
 • Meddi, H., Meddi, M., and Assani, A. ...
 • 4. Study of drought in seven ...
 • Algerian plains, Arabi. J. Sci. Engin. ...
 • Mishra, A.K., and Singh, V.P. 2010. A ...
 • review of drought concepts. J. Hydrol. ...
 • Mourad, L., Brucker, J.M., Mourad, L., ...
 • Soltane, A., and Mounir, S. 2015. ...
 • Analysis of drought areas in Northern ...
 • Algeria using Markov chains. J. Sci. ...
 • Piyadasa, P.M., and Sonnadara, D.U.J. ...
 • 0. Analysis of wet and dry behavior ...
 • of weather through Markov models, ...
 • Proceedings of the Technical Sessions. ...
 • Villholth, K.G., Tottrup, C., Stendel, M., ...
 • and Maherry, A. 2013. Integrated ...
 • mapping of groundwater drought risk in ...
 • the Southern African Development ...
 • Community (SADC) region. Hydrogeol. ...
 • Wilhite, D.A., and Glantz, M.H. 1985. ...
 • Understanding the drought phenomenon: ...
 • The role of definition. Water ...
 • International. 10: 111-120. ...
 • Wilks, D.S. 1995. Statistical Methods ...
 • in the Atmospheric Sciences: An ...
 • Introduction. Academic Press. 467p. ...
 • نمایش کامل مراجع