پایش علمی در شهر شهرکرد

34کنفرانس14ژورنال
17,292سند علمی
11مرکز علمی
9نشست504پژوهشگر
شهرداری شهرکرد

شهرداری شهرکرد در رتبه 37 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 34 مقاله برای شهرداری شهرکرد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری شهرکرد در تهیه و انتشار 53 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر شهرکرد
مراکز علمی شهر شهرکرد
نشست های شهر شهرکرد