پایش علمی در شهر شهرکرد

33کنفرانس14ژورنال
14,752سند علمی
11مرکز علمی
9نشست490پژوهشگر
شهرداری شهرکرد

شهرداری شهرکرد در رتبه 35 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 31 مقاله برای شهرداری شهرکرد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری شهرکرد در تهیه و انتشار 50 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر شهرکرد
مراکز علمی شهر شهرکرد
نشست های شهر شهرکرد