آقای دکتر مهدی قبادی نیا

Dr. Mahdi Ghobadinia

دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (11454)

76
39
1
1
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی