آقای دکتر محمدحسن صالحی

Dr. Mohammad hasan Salehi

استاد تمام علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (394236)

76
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی