آقای پروفسور محمودرضا تدین

Prof. Mahmoud Reza Tadayon

استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (268847)

52
78

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی