آقای دکتر عبدالرزاق دانش شهرکی

Dr. Abdolrazagh Danesh shahraki

دانشیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (380255)

103
34

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی