آقای دکتر عبدالرحمان محمدخانی

Dr. Abdolrahman Mohammadkhani

دانشیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (295002)

74
53
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی