آقای دکتر سعداله هوشمند

Dr. Sadullah Hoshmand

استاد تمام اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407096)

22
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی