آقای دکتر جهانگرد محمدی

Dr. Jahangard Mohammadi

استاد تمام علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (264607)

66
91
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی