آقای دکتر منوچهر گرجی

Dr. Manoochehr Gorji

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186218)

50
52
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی