ارزیابی تشکیل اندوده سطحی و تاثیر آن بر برخی از نشانگرهای کیفیت خاک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 212

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI17_358

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1400

چکیده مقاله:

اندوده سطحی پدیده ای ویژه در بیشتر مناطق خشک و نیمه خشک با پیامدهای شدید کشاورزی و محیطی است که باعث کاهش تخلخل لایه سطحی و نفوذپذیری، و افزایش رواناب و فرسایش خاک میشود. این پژوهش با هدف ارزیابی تشکیل اندوده سطحی و اثر آن بر نشانگرهای کیفیت خاک متاثر از آن انجام شد. در این تحقیق، ۴۰ نمونه خاک به صورت مرکب و از عمق ۰-۱۰ سانتیمتر در کاربریهای مختلف از اقلیمهای متفاوت کشور برداشت شد. نتایج نشان داد که به جزء چهار نمونه خاک جنگلی با متوسط کربن آلی حدود ۵/۵ درصد و شاخص اندوده سطحی حدود یک، تمام نمونه خاکهای مورد مطالعه دارای شاخص اندوده سطحی بیشتر از یک و مستعد تشکیل اندوده سطحی بودند. به طور متوسط، در اثر تشکیل اندوده سطحی، ضریب آبگذری و ضریب هواگذری هر دو حدود ۵۸ درصد کاهش یافتند و از لحاظ کیفیت خاک، نمره این دو نشانگر متاثر از اندوده سطحی نیز به ترتیب به طور متوسط حدود ۵۷ و ۶۶ درصد کاهش پیدا کرد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در ارزیابی کیفیت خاک مناطق خشک و نیمه خشک، ضروری است تشکیل اندوده سطحی مدنظر قرار گیرد.

نویسندگان

ایوب آویژگان

دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

حسین اسدی

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

محمدحسین محمدی

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

منوچهر گرجی اناری

استاد گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.