آقای دکتر جواد فرهودی

Dr. Javad Farhoudi

استاد سازه های هیدرولیکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (442426)

53
29
3
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی