آقای دکتر قربانعلی روشنی

Dr. Ghorban Ali Roshani

دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374107)

31
8
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی