پایش علمی در شهر گرگان

107کنفرانس32ژورنال
21,971سند علمی
13مرکز علمی
5نشست271پژوهشگر
شهرداری گرگان

شهرداری گرگان در رتبه 28 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 48 مقاله برای شهرداری گرگان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری گرگان در تهیه و انتشار 95 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر گرگان
مراکز علمی شهر گرگان
نشست های شهر گرگان