آقای پروفسور یحیی مقصودلو

Prof. YAHYA MAGHSOUDLOU

عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (263803)

197
70
1
32

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی