آقای دکتر سعید حسنی

Dr. Saeed Hasani

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177200)

88
68
3
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی