آقای پروفسور رضا ولی زاده

Prof. Reza Valizadeh

استاد،دانشکده کشاورزى، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180808)

37
104
1
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی