فصلنامه آب و خاک

Journal of Water and Soil

نشریه علمی پژوهشی آب و خاک توسط دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند نسبت به ارسال مقالات فارسی در حوزه علوم آب و خاک اقدام نمایند.

مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهدنامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری بوده و مقاله بدون تعهدنامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات