آقای دکتر مرتضی چاجی

Dr. Morteza Chaji

گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (340462)

57
105
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی