فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران

Iranian Journal of Animal Science Research

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران، وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایشهای زیر به زبان فارسی و بر اساس دستورالعمل،  جهت چاپ در نشریه می پذیرد.

 تغذیه دام ( تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)

 ژنتیک و اصلاح نژاد دام (کمی و مولکولی)

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی

تولیدات و پرورش دام و طیور

پرورش زنبور عسل و آبزیان

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات