آقای دکتر علیرضا حقپرست

Dr. Alireza Haghparast

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183442)

18
18
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی