آقای پروفسور حسام دهقانی

Prof. Hesam Dehghani

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180886)

32
9
57

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی