آقای دکتر سعید زره داران

Dr. Saeed Zerehdaran

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (340456)

70
52
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی