آقای دکتر مهدی جباری نوقابی

Dr. Mehdi Jabbari Nooghabi

دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184472)

26
35
52

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی