آقای دکتر مرتضی خمیری

Dr. Morteza Khomeiri

استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182244)

75
94
1
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی