آقای دکتر علیرضا کیانی

Dr. Alireza Kiani

استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315446)

40
34
52

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی