آقای دکتر سعید برومندنسب

Dr. Saeed Boroomand-Nasab

استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180849)

250
191
2
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی