ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای سعید برومند نسب

Saeed Broumand Nasab

استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180849)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سعید برومند نسب در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات سعید برومند نسب در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاصلاح معادله SCS برای تعیین افت فضار مجاز د رطول بال آبیاری واقع در شیب منفی در روش کلاسیک و آبفشان غلطان (WHEEL MOVE)سومین کنفرانس هیدرولیک ایران1380
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجراشده در شهرستان اراکاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری (T-Tape)اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات اسیدیته (pH) و فسفر قابل جذب خاک در نتیجه آبیاری با فاضلاب خام شرق اهوازسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی تغییرات شوری خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهوازسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین مهمترین پارامتر تأثیرگذار بر شاخص آسیب پذیری آبخوان دشت زیدون با استفاده از تحلیل حساسیت مدل DRASTICسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
7دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری شبکه عصبی در شبیه سازی مقدار نفوذ تجمعی سطحی و تعیین عوامل مؤثر بر آنسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین زمان آبیاری با استفاده از تفاوت دمای پوشش سبز گیاه - هوا و شاخص تنش آبی در نیشکردومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین راندمان آبیاری در شبکه آبیاری جایزاندومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
10دریافت فایل PDF مقالهطراحی هیدرولیکی سرریزهای جانبیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر عمق کارگذاری نوارهای T-Tape بر یکنواختی خروج آب از نوارها در بافتهای مختلف خاک در مزرعه آزمایشی امیدیهدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات نفوذپذیری خاک در آبیاری کرتی و مقایسه آن با زمین با پوشش و بدون پوشش گیاهی در اراضی مجتمع کشاورزی رامیندومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در مراحل مختلف رشد روی عملکرد کمی و کیفی نیشکر رقم 1062 - CP69 در مزارع نیشکر کشت وصنعت کاروندومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرشکل جویچه درراندمان آبیاری وکارایی مصرف آب در مزارع نیشکر کشت وصنعت کاروندومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سطوح مختلف ازت و آبیاری بر کارایی مصرف آب و تابع عملکرد در نیشکردومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی فنی آبپاش VYR 155 و آبپاش Komet 162دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
17دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مرحله پیشروی آب در آبیاری جویچه ای با استفاده از روش ماسکینگام - کونژدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
18دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری یک درمیان جویچه ای روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکر جنوب اهوازدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
19دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی هدایت الکتریکی زه آب کشاورزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی زه کش شرقی شرکت کشت و صنعت نیشکر)دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
20دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور سازماندهی اطلاعات حوزه کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
21دریافت فایل PDF مقالهاتخاذ شیوه های مدیریتی مناسب به منظور مقابله با خشک سالی و پیامدهای آندومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای مختلف کمی کردن تنش آبی گیاهان و کاربرد آن در برنامه ریزی آبیاریدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری بر واسنجی دستگاه TDR در مکش های مختلف خاکدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
24دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری قطره ای تیپ بر افزایش بهره وری آب آبیاری محصولات زراعی در استان خوزستاندومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی و آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکان های طولانی مسیردومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر تراکم بذر، آرایش آبپاش ها و ارتفاع گیاه بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی کلاسیک ثابتدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تناسب اراضی برای آبیاری غرقابی و آبیاری تحت فشار در منطقه گرگر استان خوزستاندومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
28دریافت فایل PDF مقالهآنالیز حساسیت مدل SIRMOD به پارامترهای ورودی در یک آبیاری نواریدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
29دریافت فایل PDF مقالهگزینه یابی برتر منبع تامین آب شبکه آبیاری تحت فشار غرب بهبهان با تاکید بر شاخص های کیفی منابعدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
30دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل CSUID جهت ارزیابی و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهوازهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
32دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان ماندگار درون مجاری مارپیچ قطره چکان هاهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی تغییرات نفوذپذیری نهایی لایه سطحی خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری کرتی با فاضلاب خام شرق اهوازدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی تغییرات نگهداشت ویژه خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری کرتی با فاضلاب خام شرق اهوازدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
35دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی میزان تبخیر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A - ایستگاه اهوازدومین کنفرانس سراسری آب1388
36دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از زمین آمار در بهینه‌ سازی برآورد هدایت هیدرولیکی در طرح های زهکشی مطالعه موردی: (شبکه آبیاری و زهکشی زیدون)دومین کنفرانس سراسری آب1388
37دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری با پساب برروی ظرفیت نگهداشت اراضی کشاورزیاولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب1387
38دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عملکرد بیولوژیکی گیاه کلزا با استفاده از مدل شبیه سازی رشد محصول wofostاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
39دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد سالانه شبکه های ابیاری و زهکشی با اهداف پیش بینی شده طراحی مطالعه موردی: شبکه ابیاری و زهکشی جایزانسومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی1388
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان کاتیونهای خاک در فرآیند آبشوییسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
41دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضرایب معادلات نفوذ و ارزیابی آنها در قسمتی از اراضی کشاورزی ملاثانی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
42دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مدل بهرهبرداری از سد جره با استفاده از الگوریتم ژنتیکدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکم آبیاری و خشکی موضعی ریشه تر عملکرد و کار آیی مصرف آب گیاه ذرتیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
44دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نانوذرات جهت تثبیت فلزات سنگین در خاکهای آلودهنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
45دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت رودخانه زهره براساس دبی های ورودی رودخانه خیرآباد با استفاده از نرم افزار Mikellهمایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب1391
46دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاکهمایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب1391
47دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح آبیاری و روش های مختلف کاشت بر کارایی مصرف آب دو رقم گندمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های مختلف باران مؤثر و انتخاب مناسبترین در خاک های غالب اهوازسومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان1391
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستم آبیاری بارانی ارابه ای (قرقرهای یا گان) (مطالعه موردی: مزرعه عصمتیه قم)چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی دوار مرکزی (Center ivot) مجهز به سیستم LEPA (مطالعه موردی: مزرعه عصمتیه قم)چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت بهاره تحت آبیاری قطرهای نواریچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
52دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر هدایت هیدرولیکی اشباع و نقاط پتانسیلی مهم خاکچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
53دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روابط بین هدایت الکتریکی و یون های Ca, Mg, Cl و Na رودخانه کارون با استفاده از آنالیز رگرسیونچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
54دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیروتعرق دشت نیشابور به کمک الگوریتم سبال وسنجش از دور(منطقه مورد مطالعه: دشت نیشابور)چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
55دریافت فایل PDF مقالهطراحی ارابه آبیاری دارای دو بال با قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با نوع محصول (ارابه عصمتیه)چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
56دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تغییرات نگهداشت ویژه آب در خاک برای خاک های سبک و نیمه سنگین در اثر آبیاری با BOD های مختلف پساباولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد رقم محلی گیاه کنجد در استان خوزستانششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
58دریافت فایل PDF مقالهارتقاء بهره وری و کارایی مصرف آب آبیاری با استفاده از تغییر شکل جویچه؛مطالعه موردی کشت و صنعت امیر کبیرششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی راندمان سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک مطالعه موردی شهرستان شوشسومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار1389
60دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب و شوری آب آبیاری بر ظرفیت نگهداشت خاک و تخلخلدومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1393
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب تغییرات دبی دو نوع قطره چکان خارجی در سطوح مختلف فشاردومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد قطره چکان نتافیم و یورودریپ در شوری های مختلف آب آبیاریدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اسیدشویی در گرفتگی دو نوع قطره چکان خود تنظیم کننده فشار در فشارهای متفاوتدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مصرف بهینه و کارایی مصرف آب گیاه سیب زمینی در اهواز (Solanum tuberosum L)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و خصوصیات زراعی چهار رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L) در شرایط آبیاری محدودسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در دو روش آبیاری با آب شور در کشت تابستانهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
67دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کارایی مصرف آب در کشت گلخانه ای کاهو (Lactuca sativa.romine) در شرایط سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از دستگاه TDRهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرکود آبیاری بر روی عملکرد چند نوع قطره چکان در سیستم آبیاری قطره ایسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
69دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های مختلف تعیین باران موثر و انتخاب مناسب ترین روش در سری خاک های غالب اهوازاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
70دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آب شور در آبیاری بارانی گیاه ماش با تکنولوژی الکترومغناطیساولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
71دریافت فایل PDF مقالهبهبود بهره وری آب با استفاده از روش آبیاری قطره ای نواری برای محصول سیب زمینی در استان چهار محال بختیاریاولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب1394
72دریافت فایل PDF مقالهمدیریت کم آبیاری راهکاری مناسب برای افزایش بهره وری آب در زراعت سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاریاولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب1394
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت آبیاری با آبهای شور سدیمی و شیرین به صورت تلفیقی بر -خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت سیلتی لومسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری بر عملکرد ذرت با استفاده از شاخص CWSI و مقایسه آن با مدل هافمنسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت مدل Aqua crop در شبیه سازی عملکرد ذرت تحت تنش شوری در شرایط اقلیم اهوازسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدل موج کینماتیک انتشار در شبیه سازی جریان ترجیحی آب در خاکسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
77دریافت فایل PDF مقالهواسنجی و صحت سنجی مدل SALTMED برای شبیهسازی رطوبت و شوری خاک تحتشرایط استفاده از آبشورسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
78دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رطوبت خاک با استفاده از مدل SWAP در شرایط استفاده از آب شور تحتکشت ذرتسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات عدم تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی بر استقرار مکانیسم انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های آب بران (مطالعه موردی:شبکه های آبخور کانال پای پل)اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری1394
80دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت مدل SALTMED به پارامترهای ورودی در شرایط تنش شوریدومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1394
81دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک با استفاده مدل موج کینماتیک- انتشار در ترکیببا مدل وان گنوختن برای جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینیدومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1394
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات دور آبیاری و مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی نیشکر(واریته _Cp48-103) درمنطقه شوشتردوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
83دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی تبخیر وتعرق و ضریب گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی- دشت بیرجنددوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عدد فرود بر پایداری سنگ چین در اطراف آبشکن تخت با دیواره عمودی در قوس 180 ‏درجه رودخانهدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی مسائل ومشکلات بهره برداری و نگهداری سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت شهرستان اقلید ـ فارسدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر بر روی راندمان کاربرد و حجم مصرف آبدومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی1395
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت آبیاری با آبهای شور - سدیمی و شیرین به صورت تلفیقی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت سیلتی لومدومین همایش ملی آب، انسان و زمین1394
88دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تحلیل سلسه مراتبی در انتخاب سیستمهای آبیاری با استفاده از GIS (دشت ایذه)سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1395
89دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاکششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
90دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر بر روی راندمان کاربرد و حجم مصرف آب در کشت ذرت دانه ای در شمال خوزستانششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
91دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کاربرد مدل QUAL2E و QUAL2KW در شبیه سازی کیفیت آب رودخانه هادهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
92دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد سطوح مختلف هیدروچار کاه گندم بر منحنی رطوبتی خاک لوم- شنی و شبیه سازی آن با نرم افزار RETCششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
93دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آبیاری قطره ای نواری درمقایسه با آبیاری سطحی (مطالعه موردی در شهرستان دزفول)اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افزودن بیوچار اصلاح شده و زئولیت در خاک بر کاهش آلودگی منابع آب سطحی از طریق کاهش حجم زهاب خروجییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد پامیس جهت حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از مدل باکس بنکنچهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1398
96دریافت فایل PDF مقالهتالابهای مصنوعی و انواع آن برای تصفیه فاضلابچهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1398
97دریافت فایل PDF مقالهتخمین تبخیر و تعرق واقعی به کمک الگوریتم سبال و تصاویر مودیسسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393

مقالات سعید برومند نسب در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهحدف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شدهمجله آب و فاضلاب1392
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینیفصلنامه آب و خاک1392
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاکفصلنامه آب و خاک1392
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل CERES-Wheat نسخه DSSAT 4.5 در شبیه سازی رشد، عملکرد و مراحل فنولوژی گندم در شرایط مدیریت های مختلف تخصیص آب در مزرعه(مطالعه موردی: شهرستان اهواز)فصلنامه آب و خاک1393
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شاخص های ارزیابی با استفاده از فرصت نفوذ در آبیاری جویچه ایفصلنامه آب و خاک1393
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر تنش های خشکی بر سیستم آب زیرزمینی دشتباغملک با تغییر در الگوی بهره برداریفصلنامه آب و خاک1394
7دریافت فایل PDF مقالهتخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ایفصلنامه آب و خاک1394
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینیفصلنامه آب و خاک1395
9دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رطوبت خاک و عملکرد ذرت در شرایط آبیاری با آب شور با مدل SALTMEDفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت آبیاری با آب شور بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک هیبرید ذرت 704فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
11دریافت فایل PDF مقالهتخصیص بهینه منابع آبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب(مطالعه موردی: شبکه آبیاری حمیدیه)پژوهش های حفاظت آب و خاک1397
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبیمهندسی آبیاری و آب ایران1398
13دریافت فایل PDF مقالهتخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه گیری آن ها در سه روش خاک ورزی در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستانفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش FAO-56 در برآورد تبخیر- تعرق و ضرایب گیاهی بادنجان در شرایط گلخانه و مزرعهفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری آب آبیاری و سوپر جاذب بر بعضی خصوصیات هیدرولیکی و فیزیکی خاک لوم شنیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر کارآیی شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهوازفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سینیتیک و الگوهای هم دمای جذب کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی توسط نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنارفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوریتم سبال با مدل SWAP و روش های محاسباتی جهت تعیین تبخیر و تعرقفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرشوری آب در آبیاری بارانی برمیزان شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانهفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
20دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی و برآورد پارامترهای مدل موج کینماتیک- انتشار برای شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاکفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودآبیاری در گرفتگی چند نوع قطره چکان در سیستم آبیاری قطره ایفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند افزایش ارتفاع کاهو (Lactuca sativa.l) و کارایی مصرف آب تحت تیمارهای دور آبیاری و سطوح مختلف آبیاری قطره ایفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر مشخصات منطقه اختلاط آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری با سطح ایستابی شور و کم عمقفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی سیستم های آبیاری عقربه ای اجرا شده در شهرستان های بردسیر و راین استان کرمانفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم آبادفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
26دریافت فایل PDF مقالهگرفتگی شیمیایی و تاثیر آن بر عملکرد هیدرولیکی انواع قطره چکان ها با دبی های مختلف با استفاده از آب رودخانه کارونفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی یکنواختی توزیع و گرادیان شوری آب برای یک سامانه آبیاری بارانی با دو خط آبپاش موازی، در شرایط اقلیمی اهوازفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد پیاز رطوبتی آبیاری قطره ای- نواری در اراضی شیبدارفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
29دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت آبیاری قطره ای زیرسطحی بر شاخص های رشد و عملکرد در بازرویی اول گیاه نیشکرپژوهش آب در کشاورزی1399
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی و هیدرولیکی قطره چکان ها و بررسی کارآیی سامانه ی آبیاری قطره ای زیرسطحی در کشت نیشکرپژوهش آب در کشاورزی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 176 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سعید برومند نسب

تماس با سعید برومند نسب


به اشتراک گذاری صفحه سعید برومند نسب

پشتیبانی