آقای دکتر عبدالرحیم هوشمند

Dr. Abdolrahim Hooshmand

دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (267208)

151
73
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی