آقای دکتر هادی معاضد

Dr. Hadi Moazed

استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176915)

238
68
1
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی