آقای دکتر عیسی معروف پور

Dr. Eisa Maroufpoor

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475103)

40
33
3
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی