آقای دکتر عباس ملکی

Dr. Abbas Maleki

عضو هیات علمی گروه آموزشي علوم آب، دانشکده کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (385087)

105
36
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی